SKOK im. Z. Chmielewskiego

Twój przyjaciel finansowy.

Wypełnij formularz

Prosimy o wypełnienie formularza i podanie niezbędnych danych do wypełnienia wniosku pożyczkowego dzięki czemu przygotujemy dedykowaną ofertę pożyczki.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

Zobacz jak skorzystać z usługi

Poznaj jak przetwarzane są dane osobowe przez SKOK im. Z. Chmielewskiego

Poznaj jak przetwarzane są dane osobowe przez BIK S. A.

Regulamin usługi Internetowy Wniosek Kredytowy w SKOK Chmielewskiego

  KROK 1

  Czy jesteś członkiem SKOK im. Z. Chmielewskiego?*

  Rodzaj pożyczki*

  Potrzebuję pożyczki w kwocie (zł)*

  Przewidywany okres spłaty pożyczki (w miesiącach)*

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*

  E-mail*

  E-mail (potwierdź wpisany wcześniej e-mail)*

  KROK 2

  Wpisz dane z dowodu osobistego

  Pesel*

  Obywatelstwo*

  Typ dokumentu tożsamości*

  Seria i numer dowodu osobistego / paszportu*

  Data wydania dokumentu tożsamości*

  Termin ważności*

  Do kiedy?*

  Adres zamieszkania

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Miejscowość*

  Ulica*

  Numer domu*

  Numer mieszkania

  Wybierz Oddział SKOK Chmielewskiego, w którym się poznamy:

  Wybierz województwo*

  Proszę wybrać oddział*

  Proszę wybrać oddział*

  Proszę wybrać oddział*

  Proszę wybrać oddział*

  Proszę wybrać oddział*

  Proszę wybrać oddział*

  Proszę wybrać oddział*

  Proszę wybrać oddział*

  Proszę wybrać oddział*

  Proszę wybrać oddział*

  Proszę wybrać oddział*

  KROK 3

  Źródła dochodu

  Od kiedy zatrudnienie?

  Do kiedy?*

  Dane pracodawcy (nazwa zakładu pracy)*

  NIP pracodawcy*

  Telefon do zakładu pracy*

  Od kiedy?*

  Branża*

  NIP*

  Do kiedy?*

  Wysokość mies. dochodu netto*

  Inne źródła dochodu

  Od kiedy zatrudnienie?

  Do kiedy?*

  Dane pracodawcy (nazwa zakładu pracy)*

  NIP pracodawcy*

  Telefon do zakładu pracy*

  Od kiedy?*

  Branża*

  NIP*

  Do kiedy?*

  Wysokość mies. dochodu netto*

  Informacje dodatkowe

  Stan cywilny*

  Status mieszkaniowy

  Liczba osób na Twoim utrzymaniu*

  (jeśli małżonek nie uzyskuje dochodu uwzględnij także jego)

  Miesięczne (stałe) koszty gospodarstwa domowego*

  (koszty związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego tj. czynsz, media itp.)

  Zobowiązania kredytowe

  Czy masz inne pozabankowe obciążenia finansowe (np. alimenty, zajęcia komornicze)?*

  (nie podawaj bankowych zobowiązań kredytowych pobieramy je z Biura Informacji Kredytowej)
  taknie

  Alimentacyjne (wpisz kwotę)*

  Sądowe (wpisz kwotę)*

  Kontakt

  Preferowana pora kontaktu*

  Wyrażenie poniższych zgód/złożenie oświadczeń jest dobrowolne, jednakże bez podania danych zawartych w formularzu i wyrażenia zgód/złożenia oświadczeń oznaczonych gwiazdką (pola wymagane) nie będzie możliwe zrealizowanie usługi, którą jest Pani/Pan zainteresowana/-y i przedstawienie Pani/Panu oferty kredytowej.


  Zaznacz wszystkie zgody
  osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem rodziny tej osoby lub osobą znaną jako jej bliski współpracownik. Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.*

  • Przeczytaj więcej


   Przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
   a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

   b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

   c) członków organów zarządzających partii politycznych,

   d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

   e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

   f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

   g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

   h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,

   i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.


   Przez członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:

   a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

   b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

   c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.


   Przez osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:

   a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

   b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
  SKOK im. Z. Chmielewskiego